Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

Rekisterinpitäjä

Kopadi Oy (y-tunnus: 2009729-2)

Koivupuistontie 16 B, 01510 VANTAA

Puhelin: 040 0180568

Rekisteristä vastaava henkilö

Janne Niemi
Sähköposti: janne.niemi@kopadi.fi

Rekisterin nimi
Kopadi Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • yritys
  • viestit Kopadille
  • maakunta

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset ja yhteydenotot osallistuessaan rekisterinpitäjän yhteydenottoon (tarjouspyyntökori). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilön käyttäytymistiedot

Verkkosivuvierailut Kopadi Oy:n verkkosivuilla (IP-osoite, selain, ajankohta, sivuvierailut ja evästetiedot). Henkilön suorittamat toiminnot Kopadin verkkosivustoilla (tietojen syöttäminen sivuilla olevilla lomakkeilla ). Kopadin lähettämän viestinnän (sähköpostit, sms-viestit) vastaanottaminen ja siihen reagointi.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamiseksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla henkilötietolainsäädännön velvoitteet huomioiden.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.